Regulamin Korporacji Marek Vastgoed Investment BV /                            MVI-G Marek Vastgoed Invest- Group  BV      

________________________________________________________________________________

 MAREK VASTGOED INVESTMENT BV    /  Marek Vastgoed Invest-Group BV


OBIEKT MONITOROWANY i rozmowy i wizyty utrwalane na dysku monitoringu

przed wejsciem do biurowców tablice informacyjne

Honderdland 213 ,2676LV Maasdijk , Oranjeplein 30 ,2676XP Maasdijk ,Kirchstrasse 6  49740 Haselunne 

Regulamin Ogólny Zgodny z Zasadami Korporacji Ustanowiony na Zarządzie Spółki Dnia 23-05-2016 tym samym zgodny z Obowiązującym Prawem w Holandii

 Art.1 Zasady ogólne

Każdy kto zwróci się do Korporacji o pomoc w sprawach określonych na stronach internetowych jest zobowiązany przestrzegać zasad określonych w Regulaminie a co za tym idzie mieć świadomość o kosztach i obowiązkach które jasno określa cennik ogólny bądz określony indywidualnie w zależności od sprawy z jaką osoba czy firma  się zwróciła , nikt nie może roszczyć się co do ustalonych kwot po wydanym zleceniu. Biuro wystawia ocenę danej sprawy którą ma się zająć ,klient potwierdza zlecenie własnoręcznym podpisem na dokumentach przygotowanych /ogólnych/ /Opdrachtbevestiging Consument -Opdrachtnemer - tym samym każdy klient czy firma potwierdzi własnoręcznym podpisem dokument USTAWĘ o Ochronie Danych Osobowych zgodna z RODO .

Każdy Klient który prowadzi  Firmę  ZZP ,VOF,czy BV/ Gewerbe ,Gmbh ( czy osoba fizyczna chcąca rozliczyć sie bądź ma inne sprawy które sa w zasięgu naszych usług )  lub zleca jej uruchomienie  a podpisuje umowę na prowadzenie Administracji i Księgowości oraz  inne sprawy z tym związane ,ukrywa czy zataja przed Administracją MVG prawdziwe dane ,dostarcza nieprawdziwe dane ,dokumenty które nie są do sprawdzenia lub sa one sfałszowane czy podrobione czy nie można ich zweryfikować a w ten sposób doprowadza do sytuacji niejasnych przed Urzędem Skarbowym czy innymi Instytucjami Państwowymi jak i Instytucjami Działającymi na Rzecz Skarbu Państwa NL i DE czy PL -winien wiedzieć ,iż ponosi odpowiedzialność za swoje działania a co za tym idzie również wobec Administracji MVG Marek Vastgoed Investment BV ,Marek Vastgoed VOF ,Marek Vastgoed Invest-Group BV ,LVB ,i innymi Firmami które przynależą do Korporacji a maja udział w pomocy czy tez działaniom w w/w sprawach i jest to wtedy obwarowane Karą pieniężną  za wyrządzone szkody do kwoty 10,000.w sytuacji gdy sa zawarte umowy kontraktowe po miedzy firmą MVG i inne a firmą która została dopuszczona do udziałów maja zastosowania odrębne dokumenty świadczące o karach za nie wywiązanie się ze współpracy bądź świadome działania na szkodę Korporacji czy Firm z Nią współpracujących.

Każda Firma Ktora ubiega sie o zlecenia za posrednictwem Korporacji MVG -winna byc swiadoma ,iz wykonywanie zlecen winno byc na najwyzszym poziomie ,swiadczona usluga winna byc dokonczona a co za tym idzie nie mozna zlecenie rozpoczac i pozostawic bez dokonczenia gdyz jest to obwarowane karami wedlug umowy -zlecenia ,nie mozna oposcic miejsca wykonywanego zlecenia bez komisyjnego odbioru,kazda szkoda powstala winna byc usunieta przez zleceniobiorce ,(patrz -ogolne warunki -zawarte w kontrakcie -zleceniu)

Firma otrzymujaca zlecenia od MVIG Marek Vastgoed Invest- Group /MVI Marek Vastgoed Investment BV/MV Marek Vastgoed V.O.F / /LVB/ lub inne wspolpracujace Firmy z Korporacja -jest zobowiazana do podpisania umowy wspolpracy /Administracja-Ksiegowosc /Opdrachtbevestiging /Umowy -zlecenia/i inne wedlug warunkow ogolnych  ... MVI ...

Kazda osoba fizyczna zwracająca sie o rozliczenie podatkowe rowniez podlega w/opisanym regułom i zasadom jak Firmy jednoosobowe czy inne podmioty gospodarcze, a w szczegolnosci osoba taka ponosi odpowiedzialność za dostarczenie dokumentow i jej prawdziwość czy tez probe zatajania dokumentow prawdziwych w celu poprawnego rozliczenia ,brak poprawnego udostępnienia do danych w celu rozliczenia osoby takiej lub partnerzy fiskalni nie jest odpowiedzialnością  MVI ,MVG czy innych firm wspolpracujacych z MVI ....

1.1

Każda osoba umawiająca sie na wizytę w Biurze winna w pierwszej kolejności umówić się na spotkanie kierując zapytanie na e mail  po czym zapoznać się z regulaminem ,wysłać informacje i opis zagadnienia wizyty na e mail :info@marekvastgoed.nl/dominik@marekvastgoed.nl/joanna@marekvastgoed.nl/justyna@marekvastgoed.nl/info@mv-juridis-advies.nl/anna@marekvastgoed.nl/przesłać wymagane dokumenty w zależności od sprawy z jaką się zwraca ,na wizytę zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość i inne dokumenty według uzgodnień w korespondencji e mail.korespondencja e mail jest również podstawą do obciążeń związanych ze współpracą o ile do takowej dojdzie gdyż jest to ogólnie uznane za czas pracy osoby zajmującej się sprawą. w sytuacji umawiania sie na spotkania w Biurach ,osoba z biur ustanawia termin i godzine spotkania konsultujac go z potencjalnym klientem (zastrzegamy sobie , iz wizyte odbedzie osoba ktora zostanie zweryfikowana oraz ze ta osoba moze byc przyjeta na spotkanie czy istnieje mozliwość załatwienie spraw w inny sposob np.poczta elektroniczna o ile staje się to wymagalne, tym samym zawsze osoba z biura ma prawo umowić spotkania z wybranymi osobami  )

1.2

Zapoznanie się z zasadami i Regulaminem Spółki /Korporacji daje podstawę do wszczęcia postępowania w każdej sprawie w której się specjalizujemy ,świadomość podjęcia współpracy zawsze musi wiązać się z kosztami administracyjnymi według cennika ogólnego gdzie Zakres kosztów za wykonywane usługi jest określony a inne koszta określa się indywidualnie w zależności od zlecenia. Korporacja /Spółka nie prowadzi działań ani porad  bezpłatnych ani też żadna z firm współpracujących,jedynie informacyjnie osoba w pierwszym kontakcie telefonicznym może udzielić bezpłatnie informacji co do działań Firm a co za tym idzie uświadomić jakie są możliwości kontaktu czy umówienia się na wizytę czy spotkanie czy szkolenie za co i tak w dalszej kolejności osoby po przybyciu winny uiścic należność za usługę/doradę /rozmowę czy inną usługę z zakresu działań firm współpracujących z korporacją M.V.I.G Marek Vastgoed Invest-Group /Marek Vastgoed Investment BV / inne.Korporacją współpracuje z wieloma Firmami w różnych sektorach a co za tym idzie gdy współpraca jest uruchomiona na życzenie klienta czy firmy i jest potrzeba aby wykorzystać współpracujące firmy aby się zaangażowały w rozwój zleconej usługi korporacja ma prawo obciążyć klienta dodatkowym rachunkiem za usługę /Faktura/według cennika firm współpracujących lub według indywidualnego ustalenia jakie koszty są przewidziane w tej czy innej kwestii ,klient decydujący się na takie działania nie ma praw do roszczeń i winien uregulować należność zgodnie z wystawioną fakturą. Zapoznanie się z Regulaminem Korporacji jak i cennikiem za usługi jest podstawą ,natomiast klient winien zdecydować przed podpisaniem umowy -zlecenia czy chce podjąć takową współpracę czy też z niej rezygnuje .Nie podpisanie zlecenia do niczego nie zobowiązuje,więc nie podpisując umowy -zlecenia nie mamy zobowiązań wobec Korporacji. ( Obdrachtbevestiging Consument/Opdrachtnemer)-wiec tylko przemyślane decyzje winny miec miejsce podczas wizyty w Biurach Korporacji.

1.3

Dział Mieszkaniowy działa na zasadach ogólnych MVI BV ,MVIG BV  i umów Pośrednictwa oraz zgodnie z Ustawą obowiązującą w Holandii   

Wypowiedzenie zawartej umowy  może nastapić tylko na zasadach zawartych w umowie Najmu a co za tym idzie :

a)wypowiedzenie pisemne z okresem wypowiedzenia oraz terminem inspekcji 

-inspekcja jest zawsze początkowa i końcowa

b) automatyczne wypowiedzenie może nastąpić za niepłatności zobowiązań czynszowych ,wynajm mebli i inne zobowiązania

Zgodnie z ustawą obowiązującą każdy Najemca winien być świadom że Nasza Korporacja Działa w sektorze wolnym (vrije sector) ,a co za tym idzie nie jesteśmy Spółdzielnią Mieszkaniową a Pośrednikiem,wszystkie Mieszkania są Umeblowane i stanowią wlasność Korporacji użyczenie tych sprzętów jest odpłatne co jest uwidocznione na kontrakcie dla Najemcy ,Najemca bez zgody Korporacji nie ma prawa do ich usuwania czy zniszczenia bez pisemnej zgody uzyskanej przez zarząd spółki Marek Vastgoed Investment BV.

1.3a

Usuwanie ,zniszczenie urządzeń czy umeblowania ktore jest własnością Korporacji -obwarowane jest karami finansowymi w przedziale faktur zakupowych jak i pracowniczych /sa to kary nie mniejsze jak 3000 do 5000 euro excl btw/

Dokonywanie zmian na lokalach Mieszkaniowych bez uzgodnienia z Korporacją czy wlaścicielem lokalu za pośrednictwem Korporacji ,jest całkowicie zabronione jak i obwarowane karami finansowymi a co za tym idzie kwota nie mniejsza jak 2500 euro excl btw- wedlug specyfikacji strat i zniszczeń.

1.3b

Wynajmowanie /podnajmowanie/ prowadzenie nielegalnych działań/przechowywanie nielegalnych substancji/osób poszukiwanych/użyczanie  lokalu osobom trzecim nie ujętych w kontrakcie z Najemcą jest nie dopuszczalne i obwarowane karą finansową i zerwaniem kontraktu w trybie przyspieszonym do 3 dni .

1.3c

Każdy wynajmujący powinien być świadom ,iż Nasza Korporacja jest jedynie ZARZĄDCĄ (Pośrednikiem),nie można obciążać odpowiedzialnością za jakiekolwiek sprawy wynikłe z wynajmu,podnajmu, jak i inne sprawy dotyczące problemów dotyczących właścicieli Mieszkań jak i z tym związane,kontrole na Mieszkaniach sa wymogiem Korporacji aby zapobiegać sprawom nie dozwolonym co jest równoznaczne z inspekcją Na Mieszkaniu (po uprzednim poinformowaniu najemcy)-o ile Najemca nie wyrazi zgody jest to podstawą do zgłoszenia Naruszenia i ukrywania spraw nie zgodnych z Prawem,tym samym Korporacja jest  właścicielem urządzeń i umeblowania co zawsze jest obwarowane odrebną specyfikacją którą Najemca potwierdza własnoręcznym podpisem  na tej specyfikacji.Wezwanie osob z Firmy na rozmowę,czy konsultacje ,czy dokonanie naprawy uszkodzeń lub innych awarii -sa zawsze płatne od km jazdy kierowcy, konsultacji lub napraw przez pracownika lub wynajętej Firmy,

S K A R G I   /.  WNIOSKI  

można składać na e - mail:          info@marekvastgoed.nl    

 Lub tel.do  D Y R E K C J I   KORPORACJI   - TEL:+31 174 27 12 62 

 Art 2 koszty płatnościi windykacji

2.1 Klient musi zawsze w ciągu trzech  dni od daty wystawienia faktury.wykonawca będzie wystawiał fakturę co miesiąc.

2.2. Jeśli klient nie zapłaci faktury w terminie ,ponosi za to odpowiedzialność z mocy prawa.Klient jest następnie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych (jeśli jest konsumentem) lub ustawowego  interesu handlowego (jeśli jest przedsiębiorstwem).Odsetki od kwoty wymagającej zapłaty naliczane są od momentu zaległości klienta do momentu zapłaty pełnej kwoty należnej.

2.3 Pełne Roszczenie Wykonawcy wobec klienta jest natychmiast wymagalne i płatne ,jeżeli;

Klient przekracza termin płatności;

Klient jest w stanie upadłości lub zawieszeniu płatności;

Klient (firma) rozwiązany lub zlikwidowany;

Klient (osoba fizyczna) zostaje objęty opieką lub umiera.

2.4 Jeśli klient nie zapłaci na czas ,natychmiast staje sie niewypłacalny .

Następnie wszystkie koszty pozasadowe pobrania ponosi on na rzecz Wykonawcy.Z kwotą faktury do 267 Euro -koszty te wynoszą 40 euro-Przy wyższej kwocie faktury maksymalne koszty windykacji sa następujące:

15% na pierwsze 2500 euro

10% pozostałej części ,do 10 000 euro

5% pozostałej części ,do 200 000 euro

0,5% w pozostałej części.

Wizyty w Biurach i Kancelarii :

1-godzina wizyty w Biurach 75 euro excl btw -doradztwo,porady ,informacje ,-indywidualna ocena spraw a tym samym zastrzeżenie o pobraniu innej kwoty za doradztwo od 60 euro excl

weryfikacja dokumentów 30 euro excl btw 

indywidualne spotkania w sprawach różnych  60 euro excl btw (0,30min.)

MV Juridisch € 160,00 za godzinę wizyty i godzinę pracy

Kursy i szkolenia indywidualnie dla osob fizycznych w formie np.uruchomienia Firmy zzp,vof czy BV € 250,00 excl btw 

kursy i szkolenia dla osob indywidualnie (Administracja i Ksiegowosc  oraz inne ) -€ 350,00 excl btw 

Grupowe  szkolenia € 300,00 excl btw 

 OSOBY PRYWATNE I RODZINY  Ubiegające się o OFERTY MIESZKANIOWE 

Mieszkanie , Studio , Dom , Pokój Pojedynczy ,Pokój Dla Par ,Lokal Użytkowy (sklep,hala,boks magazynowy)

każda osoba ubiegająca się o ofertę j/w jest zobowiązana złożyć dokumenty :

-salarisy z 3 ostatnich Miesięcy

-skany ID

-opłata administracyjna w celu weryfikacji zdolności do wynajmu 36,30 euro incl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

POMOC PRAWNA i Socjalna w sytuacjach rodzinnych /prob odebrania praw do  dziecka badz dzieci/ Dział Prawny MV Juridisch

- w sprawach dzieci

-udzial w rozmowach z instytucjami /Veilig thuis oraz inne.../

-uswiadamianie jak postepowac w sytuacjach zwiazanych z utrata opieki na dzieckiem badz dziecmi (zapobiegawczo ,przed ich utrata)

-doradztwo dla rodzica jak postepowac w sytuacjach przydzielania opiekuna rodzinie badz kuratorium

Szereg innych zagadnien z w/w sprawami zwiazane !! - 

wspolpraca z Bieglymi Przysieglymi oraz kancelariami Adwokackimi

oplaty wedlug cennika  MVI BV  i MV Juridisch ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MIESZKANIA Socjalne i Spółdzielcze

-ID 

-salarisy z 3 miesiecy

-Roczne rozliczenie za rok poprzedni

-opis sytuacji materialno-bytowej

oplata administracyjna 36,30 euro za weryfikacje dokumentow

Zaproszenie do Biura w sprawie wniosku 

-opis sytuacji

oplata administracyjna jednorazowa za zlozenie wniosku,rejestracje,oraz reakcje minimum 2 x w tygodniu na oferty w systemie spoldzielczym

/  250 euro excl.btw = € 302,50 incl /

/ € 300 ,00 excl btw Sektor Vrij  =.    €363,00 incl.  /

 

FIRMY UBIEGAJĄCE SIĘ O OFERTY MIESZKANIOWE -zakwaterunek pracownika

-skan kvk

-skan ID wlaśiciciela Firmy

-skany ID Pracowników

-bilans za ostatni kwartał

-opłata administracyjna 55,00 euro incl za weryfikację zdolności do wynajmu

minimalna kwota do najmu od osoby 350 euro incl

INFORMACYJNIE:

w sytuacji wynajm/podnajm /wypożyczenie

zgodnie z ustawą /model door de Raad voor Onroerende Zaken(ROZ)op 30 juli 2003 vastgesteld/

1-każdy wynajmujący winien uczestniczyć przy sporządzaniu protokołu pierwszego /odbiór lokalu mieszkalnego lub innego

2-osoby podpisujące kontrakt o wynajm /podnajm/wypożyczenie  mają obowiązek dbać o wynajęty lokal w sposób należyty a co za tym idzie w dniu jego zdania winien uczestniczyć przy sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego

3-w sytuacji chęci opuszczenia lokalu /mieszkania/inne -wnajmujący jest zobowiązany pisemnie za potwierdzeniem odbioru przesłać do firmy MVI BV  takowe wypowiedzenie z zachowaniem terminu wypowiedzenia zgodnie z podpisaną umową najmu.

Po inspekcji odbioru lokalu użytkowego ,sporządza się protokół odbioru który winien zdający potwierdzić własnoręcznym podpisem ,po spełnieniu tych wymogów Firma wyznaczy termin przeliczenia strat poniesionych ewentualnie -przez firmę ,amortyzacje urządzeń i umeblowania, po czym zgodnie z ustawą j/w dokona zwrotu kaucji/Borgu!

FIRMY Ubiegające się o LEASING 

-skan kvk

-ID

-BSN

-konto bankowe na Firmę

opłata jednorazowa 250 euro excl btw 

 Kredyt Gotówkowy w Banku lub w systemie poza bankowym  lub Leasing na Samochód

Osoby ubiegające się o kredyt gotówkowy:

-salarisy z 3 miesięcy

-skan ID

opłata  150 euro excl btw

Osoby ubiegajace sie o kredyt Gotowkowy bedace wlascicielami Firm ZZP,VOF,BV :

-bilans za ostatni kwartal podpisany przez ksiegowego

-roczne rozliczenie fiskalne za ubiegly rok kalendazowy

-skan ID

-kvk

-wydruk z konta bankowego za ostatnie 3 miesiace

Spólki dodatkowo -protokoly z posiedzenia zarzadu z 3 miesiecy ,program inwestycyjny

oplata 230 euro excl btw

Osoby prywatne ubiegające się o Leasing na Samochód :

-salarisy z 3 miesięcy

-skan ID

-opłata jednorazowa 150 euro excl btw

złożenie dokumentów do weryfikacji  opłata administracyjna 30,00 euro excl btw

 

 KUPNO SPRZEDAŻ -   H I P O T E K I

Marek Vastgoed Investment BV -Firma wspolpracujaca zajmujaca sie Hipotekami , wynajmem z prawem kupna,

WYMAGANE DOKUMENTY DO WERYFIKACJI ZDOLNOSCI KREDYTOWEJ

-jaaropgraaf z 3 ostatnich lat

-salarisy z 3 ostatnich miesiecy

-skan ID , BSN , Zameldowanie ,zaswiadczenie o osiaganych dochodach , 

oplata 36,30 euro za weryfikacje dokumentow

ZLECENIE POSREDNICTWA W SPRAWACH HIPOTECZNYCH 

-wyszukiwanie ofert,spotkania na Mieszkaniach , pomoc od A-Z lacznie tlumaczeniem dokumentow - doradztwo , pomoc , oferty (do 3 -ofert ) 500 euro excl btw = 605,00 euro incl

 Przyjmujemy zamówienia :-wyszukiwanie Mieszkania ,Domy,Studia, pokoje  - ect. na Terenie Całej Holandii -wynajm i hipoteka

Osoby zainteresowane wszczeciem wyszukiwania  ofert:

wymog konieczny -oplata administracyjna 36,30 euro , skany D.Osobistych,Salarisy z 3-ch ostatnich miesiecy

OSOBY KTORE NIE SPELNIA WYMOGU KONIECZNEGO -nie beda rozpatrywane wnioski

Z uwagi na duzy naplyw zapytan 

-konsultanci nie moga podjac weryfikacji przed spelnieniem wymogu koniecznego! zawarte w zakladka REGULAMIN KORPORACJI

-w sprawach Prawnych MV Juridisch  oplata administracyjna jednorazowa 140 euro+21% Btw = € 169,40  incl podczas konsultacji w biurze 

-wszczecie postepowania w sprawach prawnych np.wypadek,odszkodowawcze,inne sprawy zgodnie z ocena  €450,00 excl btw do € 1050,00 excl btw

-rozliczenia podatkowe od 55 euro excl btw = 66,55 euro od osoby

-kosztorysy i wyceny do banku w sprawach budowlanych koszt sporządzenia kosztorysu 60 euro excl.btw=72,60euro

-kosztorysy i wyceny do ubezpieczalni koszt sporządzenia kosztorysu 60 euro excl.btw =72,60 euro

-kazdy wyjazd zgloszony do gmin czy urzedow jak i na spotkania u wlascicieli mieszkan oplata 155 euro excl.btw= € 187,55 euro

-co do kredytów czy leasingu sprawy i oplaty sa indywidualne (uzależnione od kwot)

oplata administracyjna jednorazowa indywidualnie do danej sytuacji wyceny czy kosztorysu prac ktore maja byc wykonane

-opłatę trzeba uiścić na rachunek Bankowy Firmy Marek Vastgoed Investment BV

-po zaksięgowaniu w tej kwocie przedstawiamy Państwu trzy oferty o ile państwu one nie będą odpowiadały to można zgłosić kolejne zamówienie na wyszukiwanie

-każda opłata to trzy oferty oraz wydruk i przygotowanie dokumentow do weryfikacji oraz konsultacje

ADMINISTRACJA. I  KSIEGOWOSC

ZZP.    ,VOF.      ,BV.     -ksiegowosc i Administracja

zatrudnienie pracownikow i ich rozliczenia

specyfikacja wynagrodzeń, przegląd deklaracji płac, rok kolekcji ect .....

-prowadzenie firm i doradztwo sumiennie i profesjonalnie 

-pomoc w sprawach formalnych

-problem z odzyskaniem zaplaty za factuure-(komornicy tym sie zajma)

Wspolpracujac z nasza Administracja i Ksiegowoscia mozesz byc spokojny o swoja przyszlosc i swojej Firmy

POMOC PRAWNA

 we wspolpracą z Kancelaria Adwokacka w Den Haag /Amsterdam/Breda/Venlo

MV JURIDISCH in Maasdijk 

w sprawach-odszkodowania,wypadek,utrata Prawa Jazdy,nieuczciwy pracodawca ,sprawy rodzinne ,sytuacje prob odebrania praw do dziecka czy dzieci  ect...od A-Z

w sprawach Odszkodowawczych  -dofinansowanie o ile takowe bedzie obowiazywalo ,oplata wstepna od 300 euro excl btw w zaleznosci od zagadnienia

DOKUMENTY:

w zaleznosci od sprawy

-ID

-umowa o prace

-slarisy z 3 ostatnich miesiecy lub UWV

-wyjazdy na rozmowy w gminach i urzedach

-prowadzimy rozmowy w waszym imieniu  lub na wasze zlecenie

-szukamy ofert do skutku jednak nie możemy ich dla was wybudować a wyszukać

-Nasi konsultanci rozmowy prowadzą w języku Holenderki,Niemiecki , Angielski i Polski oraz Rosyjski

Aby rozpocząć wyszukiwanie oferty:

wymagamy przekazania dokumentów do weryfikacji

-dowody osobiste (akceptujac klauzule -ochrona danych osobowych)

-salarisy z ostatnich trzech miesięcy(tylko osoby zatrudnione)-nie z UWV

Firmy ZZP. , VOF. , BV

ZAKLADANIE FIRM -- ZZP , VOF , BV / NOWY PRODUKT -z meldunkiem /Biurem  ect...

-scan ID, BSN, 

w sytuacji braku BSN -odatkowa oplata 50 euro excl za afspraak i wizyte w gemeente

oplata administracyjna 36,30 euro

kompleksowo

od A-Z  zakladanie Firm ,Administracja i Ksiegowosc ,Szkolenia dla Firm

Biura dla Firm 

CENNIK: ceny uslug miesieczne 

-Adres korespondencyjny / 55 euro excl

-Adres Biura  / 180 euro excl btw

powinny zlozyć dokument dochodowy potwierdzony przez ksiegowość- bilans za ostatnie 3 miesiace (kwartal)

-szczegołowy opis czego panstwo oczekują od firmy

-nr.telefonu do kontaktu

dokumenty (skany) można przesłać na skrzynkę  info@marekvastgoed.nl pocztową lub umówić się na spotkanie w BIURZE

skrzynka:

info@marekvastgoed.nl  -na te skrzynkę proszę wysylać informacje o ofertach,rezerwacji, i inne informacje

w przypadku Firm oplata administracyjna wynosi -  € 50 , 00 + 21 BTW = € 60,50 euro incl

Kursy i szkolenia dla Firm  € 350,00 excl btw  -indywidualnie

Kursy i Szkolenia indywidualnie  ( Administracja i Ksiegowosc  i inne ) € 350,00 excl btw

B  I  U  R  O  - Pośrednictwa Nieruchomości  

 MAREK VASTGOED INVEST GROUP  BV - Marek Vastgoed Investment BV

ORANJEPLEIN 30 HONDERDLAND 213 Kirchstr. 6

2676XP MAASDIJK. 2676LV MAASDIJK 49740 HASELUNNE -DE

kvk-66 39 12 53. kvk-68817924

BIURO -Filia  Marek Vastgoed Investment BV. /Deutschland  /Niemcy

Kreuzweg 17 Kirchstr. 6 

49740 HASELUNNE / Niemcy 49740 HASELUNNE / GERMANY

STEUERNUMMER :    DE  61 / 279 / 01352 MVG Marek Vastgoed Group

STEUERNUMMER : DE 61 /144/22361          MV-PERSONAL 

CENNIK na Rejon Niemiec: oplaty za uslugi w Niemczech winny byc uiszczane na Rachunek Firmy do Banku Niemieckiego Sparkasse Deutschland

bez podatku

Verwaltungsgebuhr - koszta administracyjne za zlozenie dokumentow do weryfikacji w sprawach kierowanych do Biur Naszych 36,30 euro

-podatki  45 euro excl

-rozliczenia Firm uzaleznione od ilosci factuur i innych czynnikow z tym zwiazanych (indywidualne prowadzenie -firmy ,opiekun indywidualny)

- rozliczenia roczne oraz za poprzednie lata za rok 55 euro

-dofinansowania , doplaty i doradztwo

-porada Prawna i inne wedlug ogolnego i indywidualnego cennika na naszej stronie

 

  Biuro Posrednictwa Pracy MVI BV

oferty pracy :

-spawacz monter - doswiadczenie minimum rok na naprawach kontenerow stalowe i lodowki 

 ,spawacz-konstrukcjie stalowe i alum 

 ,ogolnobudowlaniec , stolarz , tynkarz   , -tylko samodzielni z doswiadczeniem

murarz -doswiadczenie

malarze -doswiadczenie

Zapewniamy:

-zakwaterowanie

-uposazenie-staly kontrakt

ogrodnictwo-sortownie , magazyny ,szklarnie

Biuro Pracy -/MV-Personal /Niemcy

Steuernummer: DE  61/144/22361

Kirchstrasse.6 49740 Haselunne 

czynne codziennie 

tel.+49 151 633 50 286 

e mail: anna@marekvastgoed.nl

e-mail: dominik@marekvastgoed.nl

_____________________________________________

POMOC W WYSZUKIWANIU OFERT PRACY 

Praca na kontrakty bezposrednie w Firmach zaprzyjaznionych bez posrednictwa Biur Posrednictwa Pracy

IKEA - PLUS -MAKRO-BOUWMMAT-

ECT .....

OPLATA JEDNORAZOWA za pomoc w zalatwieniu kontraktu bezposredniego 150 euro excl

__________________________________________________________

Rachunek Bankowy ING

 Firmy Marek Vastgoed Investment BV 

NL84INGB 0008 8105 70


 Rachunek Bankowy Firmy Marek Vastgoed Investment  B.V -Rabobank

Marek Vastgoed Investment B.V

NL 38 RABO 0320 3381 85 

-administratie kosten (w tytule przelewu)

Rachunek Bankowy Firmy Marek Vastgoed Investment BV w Niemczech /Deutschland

SPARKASSE Niemcy

DE 62 2665 0001 1091 0676 92

-Verwaltungsgebuhr (w tytule przelewu)

___________________________________________________________________________________________________


Bestimmungen der MVG Marek Vastgoed Group/ DE

Bestimmungen DE
Bestimmungen DE-2.pdf (107.47KB)
Bestimmungen DE
Bestimmungen DE-2.pdf (107.47KB)
 Algemeen Bepalingen Marek Vastgoed Group NL


Algemeen Bepalingen NL
Algeemen Bepalingen NL-2.pdf (115.69KB)
Algemeen Bepalingen NL
Algeemen Bepalingen NL-2.pdf (115.69KB)